You2Play

ถ้าไม่มีฉัน (Lost)
Badmixy
Auto Scroll

Verse 1

ก่อนเคยสัญญาว่าจะมี มีแค่เราตลอด

ไม่เคยนึกเลย โลกแห่งความจริงช่างร้ายกาจ

ก่อนเคยเข้าใจ สุขในใจมันไม่มีวันจาก

ไม่เคยคิดเลย โลกแห่งความจริงนั้นช่างประหลาด


Pre-Chorus

เธอจะเสียใจหรือเปล่า

ถ้าเราไม่เจอเหมือนเก่า

ถ้ามองมาแล้วมันว่างเปล่า

ถ้าฉันหายไป


Chorus

ถ้าไม่มีฉัน อยากจะรู้จริง ๆ

ว่าเธอจะอยู่ได้หรือเปล่า

ก่อนเคยผ่านเรื่องราว

ที่มีความสุขและทุกข์ใจ

ฤดูร้อนกำลังจะผ่าน

ทุกใบไม้ต้องมีร่วงโรยและผลิใบ

ก่อนท้องฟ้าจะสดใส

เธอยืนตากฝนได้ไหมเพียงลำพัง


Verse 2

อาจจะเสียใจ ไม่มีสิ่งใดเลยทวนย้อนอากาศ

หากกลัวก็เข้าใจ เธอเก่งใช่ไหม ช่วยรับปาก

อาจจะน้อยใจ แต่โลกหมุนไปไม่ย้อนกลับ

หากกลัวไม่เป็นไร เพราะไม่มีใครเก่งได้เกินกว่า


Pre-Chorus

เธอจะเสียใจหรือเปล่า

ถ้าเราไม่เจอเหมือนเก่า

ถ้ามองมาแล้วมันว่างเปล่า

ถ้าฉันหายไป


Chorus

ถ้าไม่มีฉันอยากจะรู้จริง ๆ

ว่าเธอจะอยู่ได้หรือเปล่า

ก่อนเคยผ่านเรื่องราว

ที่มีความสุขและทุกข์ใจ

ฤดูร้อนกำลังจะผ่าน

ทุกใบไม้ต้องมีร่วงโรยและผลิใบ

ก่อนท้องฟ้าจะสดใส

เธอยืนตากฝนได้ไหมเพียงลำพัง


Bridge

ถ้าไม่มีฉันอยากจะรู้จริง ๆ

ว่าเธอจะอยู่ได้หรือเปล่า

ก่อนเคยผ่านเรื่องราว

ที่มีความสุขและทุกข์ใจ

ฤดูร้อนกำลังจะผ่าน

ทุกใบไม้ต้องมีร่วงโรยและผลิใบ

ก่อนท้องฟ้าจะสดใส

เธอยืนตากฝน


Chorus

ถ้าไม่มีฉันอยากจะรู้จริง ๆ

ว่าเธอจะอยู่ได้หรือเปล่า

ก่อนเคยผ่านเรื่องราว

ที่มีความสุขและทุกข์ใจ

ฤดูร้อนกำลังจะผ่าน

ทุกใบไม้ต้องมีร่วงโรยและผลิใบ

ก่อนท้องฟ้าจะสดใส

เธอยืนตากฝนได้ไหมเพียงลำพัง


Outro

ถ้าไม่มีฉันจะอยู่ได้ไหมเพียงลำพัง

© 2023 YOU2PLAY - You2play.com by Meeting Creative Co.,Ltd. All Rights Reserved.